Bản in

Thời sự

Thứ Bảy, 14/1/2017 23:50

Tăng cường giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Tăng cường giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật ở địa phương cần chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy kết quả và bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân ở cấp xã, nhất là ở những địa bàn có tình trạng khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Bộ Tư pháp thường xuyên hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TƯ ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI).

Phó Thủ tướng đề nghị Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nông dân.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ

Tin tiêu điểm