Bản in

Thời sự

Thứ Bảy, 24/3/2018 08:51

Sở GD&ĐT Hà Nội sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Sở GD&ĐT Hà Nội sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

GD&TĐ - Thành ủy Hà Nội xác định năm 2018 là năm 'Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị' và Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ này.

Theo đó, năm 2018, Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Cơ quan Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong theo hướng tinh gọn đầu mối.

Bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động, mối quan hệ công tác giữa Sở GD&ĐT Hà Nội và các cơ quan chuyên môn của thành phố theo nguyên tắc "một việc, một đầu mối xuyên suốt", khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo nhiệm vụ.

Đôn đốc các đơn vị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện quy trình giải quyết công việc, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT vào giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ người dân tốt hơn.

Thực hiện thí điểm các mô hình mới về tổ chức, kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lí phù hợp với đặc điểm, tình hình của thành phố, thực hiện nghiêm các quy định về giảm số lượng biên chế, giảm số lượng lãnh đạo cấp phó.

Sở GD&ĐT Hà Nội triển khai kế hoạch trong toàn cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Sở sẽ Thành lập đoàn kiểm tra công vụ để tiến hành hoạt động kiểm tra công vụ đối với cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Vân Anh