Sẽ có Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước

MINH PHONG - 16:20 22/01/2019
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo dự thảo, Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.

Quy chế này áp dụng đối với Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở, các cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nguyên tắc làm việc của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở được quy định như sau: Thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 18 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Tại các phiên họp của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở,thành viên hội đồng trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ để quyết nghị những vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội đồng.

Chỉ bỏ phiếu một lần cho ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; không bảo lưu kết quả xét đối với ứng viên không đạt yêu cầu cho lần đăng ký sau.

>>> Xemc chi tiết dự thảo tại đây

Minh Phong

Bình luận của bạn đọc