Thời sự

Quảng Nam: Tập huấn công tác thông tin cơ sở năm 2019

NG. THẮNG - 10:34 27/12/2019
Quang cảnh lớp tập huấn. Quang cảnh lớp tập huấn.

Lớp tập huấn diễn ra 04 ngày (từ ngày 9/12 - 12/12/2019) với các nội dung gồm: thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động thông tin, truyền thông cơ sở; Kỹ năng truyền thông thời mạng xã hội; Giới thiệu vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; những chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về công tác thông tin cơ sở; Định hướng hoạt động công tác thông tin cơ sở trong năm 2020; Quy trình sử dụng và bảo dưỡng các thiết bị thông tin, truyền thông cơ sở; Quy trình và phương pháp khắc phục các sự cố thường gặp của các thiết bị thông tin, truyền thông cơ sở; Các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực giảm nghèo về thông tin; Giới thiệu các mô hình giảm nghèo tại địa phương; hướng dẫn các phương pháp viết và biên tập cho công tác thông tin, truyền thông cơ sở; Kỹ năng làm phát thanh, truyền thanh cơ sở;…

Thông qua lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao chất lượng thông tin, tuyên tuyền ở cơ sở; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của người dân. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Ng. Thắng

Bình luận của bạn đọc