Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 8/11/2018 09:15

Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 24 - 24,5%

Kết quả biểu quyếtKết quả biểu quyết

GD&TĐ - Đó là một trong những chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 mà Quốc hội đã biểu quyết thông qua sáng nay (8/11). Kết quả có 447/450 đại biểu đã biểu quyết tán thành, đạt 92,16%.
Trước khi biểu quyết thông qua toàn thể Nghị quyết, các đại biểu đã biểu quyết riêng về mục 1.2 với 12 chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế xã hội với 446/449 đại biểu tán thành (chiếm 91,96%).

Theo đó, mục tiêu tổng quát của nghị quyết là: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đồng thời chú trọng phát triển y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Các chỉ tiêu chủ yếu bao gồm: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6-6,8%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7-8%; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%;

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP; Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60-62%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 24-24,5%;

Số giường bệnh/một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 27 giường; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,1%; Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 89%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,85%...

Minh Phong

Tin tiêu điểm