Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 16/3/2017 22:21

Phân công Trưởng BCĐ Quốc gia "Không còn nạn đói"

Phó Thủ tướng Trịnh Đình DũngPhó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

GD&TĐ - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phân công Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động "Không còn nạn đói" ở Việt Nam, giai đoạn 2016-2025.
Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động "Không còn nạn đói" ở Việt Nam, giai đoạn 2016 - 2025 đã được thành lập theo Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 12/5/2016, có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2025, chương trình, kế hoạch 5 năm, hàng năm và đột xuất để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện Chương trình hành động Quốc gia, kế hoạch hàng năm, 5 năm và đột xuất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm huy động toàn xã hội, cả hệ thống chính trị vào thực hiện Chương trình hành động Quốc gia, kế hoạch 5 năm, hàng năm và đột xuất; đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giải pháp huy động nguồn lực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tăng thêm nguồn lực cho việc thực hiện mục tiêu Chương trình hành động Quốc gia, kế hoạch 5 năm, hàng năm và đột xuất...

Nguồn: Văn phòng Chính phủ/TTXVN

Tin tiêu điểm