Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 13/1/2015 20:21

Nâng cấp hệ thống đê sông đồng bộ, hiệu quả

Nâng cấp hệ thống đê sông đồng bộ, hiệu quả

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương có liên quan thực hiện Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông đến năm 2020 đảm bảo đồng bộ, hiệu quả.
Chương trình củng cố, nâng cấp đê sông đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 9/12/2009. 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua 4 năm thực hiện (2010-2013), các địa phương đã phê duyệt, đang triển khai 277 dự án với tổng mức đầu tư 42.917 tỷ đồng, củng cố, nâng cấp 2.169 km đê; xây dựng, tu bổ 368 km kè chống sạt lở; sửa chữa, xây mới 722 cống dưới đê. 

Đã hoàn thành 166 dự án với 1.164 km đê được củng cố, nâng cấp; 332 km kè được xây dựng, tu bổ và 340 cống được sửa chữa, xây mới.

Để tiếp tục triển khai Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông đến năm 2020 đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương có liên quan thực hiện Chương trình nâng cấp đê sông đến năm 2020 theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao.

Đồng thời tăng cường quản lý về quy hoạch, kỹ thuật để đảm bảo việc củng cố, nâng cấp đê điều phù hợp với quy hoạch chung, theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và hiệu quả.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá cụ thể hiện trạng các trọng điểm đê điều xung yếu, sắp xếp các hạng mục cần ưu tiên, dự kiến nhu cầu kinh phí đầu tư giai đoạn tới gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để làm căn cứ cân đối, bố trí kinh phí xử lý dứt điểm các trọng điểm xung yếu, đảm bảo an toàn đê điều.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tiếp tục ưu tiên cân đối, bố trí kinh phí hàng năm cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương để thực hiện các dự án thuộc Chương trình theo quy định.

UBND các tỉnh, thành phố có đê thuộc phạm vi Chương trình rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục, dự án đầu tư trên địa bàn; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn, hàng năm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, trong đó tập trung đầu tư củng cố các đoạn, tuyến đê xung yếu, xóa dần các trọng điểm đê điều xung yếu, đảm bảo chủ động phòng chống lũ, bão.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ