Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 30/5/2018 12:23

Năm 2019: Trình Quốc hội 16 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết của Quốc hội

Năm 2019: Trình Quốc hội 16 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết của Quốc hội

GD&TĐ - Căn cứ vào yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội năm 2019 và các năm tiếp theo; trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ và ý kiến tham gia thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật kiến nghị Chương trình năm 2019 sẽ gồm 16 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết của Quốc hội, cụ thể:

Tại kỳ họp thứ 7, trình Quốc hội: Thông qua: 5 dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 và 1 dự thảo nghị quyết (bao gồm cả dự án Luật Hành chính công đã được điều chỉnh thời gian trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6). Cho ý kiến: 8 dự án luật khác.

Các dự án khác do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung khi đủ điều kiện.

Tại kỳ họp thứ 8, trình Quốc hội: Thông qua: 8 dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7. Cho ý kiến: 3 dự án luật (dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường nếu chuẩn bị tốt sẽ được thông qua ngay tại kỳ họp thứ 8).

Các dự án khác do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung khi đủ điều kiện.

Minh Phong