Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 19/2/2018 16:11

Kết luận của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân

Đồng chí Nguyễn Đức Minh, bí thư chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ngôi Sao Bắc Giang (thứ ba từ phải sang) giới thiệu sản phẩm gạch cotto của doanh nghiệp. Ảnh: theo Tạp chí Tuyên Giáo.Đồng chí Nguyễn Đức Minh, bí thư chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ngôi Sao Bắc Giang (thứ ba từ phải sang) giới thiệu sản phẩm gạch cotto của doanh nghiệp. Ảnh: theo Tạp chí Tuyên Giáo.

GD&TĐ - Mới đây, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 29-KL/TW về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân.

Kết luận nêu rõ, qua hơn 10 năm thực hiện Quy định số 15, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về đảng viên làm kinh tế tư nhân đã có sự chuyển biến tích cực.

Các quy định pháp luật được ban hành, sửa đổi, bổ sung khá đồng bộ, tạo hành lang pháp lý và tâm lý xã hội cho đảng viên làm kinh tế tư nhân.

Số lượng đảng viên làm kinh tế tư nhân năm 2017 tăng 3,57 lần so năm 2006, chiếm 2,72% tổng số đảng viên toàn Đảng. Phần lớn đảng viên làm kinh tế tư nhân giữ gìn phẩm chất, đạo đức, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên…

Mô hình, phương thức hoạt động của các tổ chức đảng và phát triển Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân được các cấp ủy đảng quan tâm đổi mới, từng bước hoàn thiện; chủ doanh nghiệp tư nhân bước đầu đã được xem xét, kết nạp Đảng.

Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai thực hiện Quy định còn lúng túng. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa hiểu đúng và đầy đủ nội dung quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân. Hoạt động của các tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp tư nhân nói chung và trong doanh nghiệp tư nhân do đảng viên làm chủ nói riêng còn gặp nhiều khó khăn…

Chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, đồng thời nhằm tiếp tục khuyến khích và phát huy vai trò của đảng viên làm kinh tế tư nhân, Bộ Chính trị yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5-6-2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về chủ trương nhất quán phát triển kinh tế tư nhân của Đảng và Nhà nước… Đảng viên làm kinh tế tư nhân phải chấp hành nghiêm Điều lệ, các quy định của Đảng, gương mẫu thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận động người lao động trong doanh nghiệp, trên địa bàn dân cư sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp có chương trình hành động cụ thể về xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp tư nhân; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc hướng dẫn, giúp đỡ đảng viên làm kinh tế tư nhân phòng, chống có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức T.Ư chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng hướng dẫn việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; kết nạp lại những đảng viên đã xin ra khỏi Đảng để làm kinh tế tư nhân vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn, nay có nguyện vọng trở lại đứng trong hàng ngũ của Đảng; nghiên cứu, xây dựng quy chế, hướng dẫn về phát triển tổ chức đảng, kết nạp và quản lý đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân.

Theo Nhân dân điện tử

Tin tiêu điểm