Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 19/1/2018 07:24

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 của UBQG vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam

Hội nghị tổng kết của UBQG vì sự tiến bộ của Phụ nữ Hội nghị tổng kết của UBQG vì sự tiến bộ của Phụ nữ

GD&TĐ Chiểu 18/1/2018, tại Trụ sở Bộ LĐTBXH, Ủy ban quốc gia(UBQG) vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018. Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã chủ trì hội nghị. 
Chiểu 18/1/2018, tại Trụ sở Bộ LĐTBXH, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018. Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã chủ trì hội nghị.
Chiểu 18/1/2018, tại Trụ sở Bộ LĐTBXH, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018. Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã chủ trì hội nghị.

Bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết: Năm 2017, UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã đảm bảo việc triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra với sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành thành viên.

Công tác hướng dẫn kiểm tra được triển khai tích cực hơn so với trước. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của UBQG khá kịp thời tạo điều kiện cho Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam ở các Bộ, Ngành, địa phương nắm thông tin và triển khai hoạt động.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH cũng đã nhấn mạnh kế hoạch của UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam năm 2018 với các nội dung:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tổng kết 10 thực hiện Luật bình đẳng giới; Tổ chức Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16/3/2015 của Ban Bí thư về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới;

Phối hợp triển khai thực hiện chương trình hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020; Triển khai tuyên truyền về công tác bình đẳng giới; Thực hiện công tác kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các Bộ, Ngành, địa phương;

Tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác về bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ với các đối tác song phương và đa phương trong khu vực và trên thế giới; Đôn đốc kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung, phương hướng triển khai hoạt động năm 2018 cần tập trung bàn về các vấn đề như: tăng tuổi nghỉ hưu cho người lao động trong đó có nữ giới; Phòng chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái; Nâng cao đời sống cho các công nhân nữ… tất cả nhằm bảo đảm về quyền lợi và nâng cao chất lượng đời sống cho nữ giới.

Chiểu 18/1/2018, tại Trụ sở Bộ LĐTBXH, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018. Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã chủ trì hội nghị.
Chiểu 18/1/2018, tại Trụ sở Bộ LĐTBXH, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018. Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã chủ trì hội nghị.
Chiểu 18/1/2018, tại Trụ sở Bộ LĐTBXH, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018. Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã chủ trì hội nghị.
Chiểu 18/1/2018, tại Trụ sở Bộ LĐTBXH, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018. Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã chủ trì hội nghị.
Chiểu 18/1/2018, tại Trụ sở Bộ LĐTBXH, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018. Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã chủ trì hội nghị.
Chiểu 18/1/2018, tại Trụ sở Bộ LĐTBXH, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018. Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã chủ trì hội nghị.

Minh Châu