Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 9/11/2018 15:39

Điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 lên 1,49 triệu đồng/tháng

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

GD&TĐ - Chiều nay (9/1), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 với 86,19% đại biểu Quốc hội tán thành.

Nghị quyết quyết nghị thông qua dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 với tổng số thu NSNN là 1.411.300 tỷ đồng; tổng số chi NSNN là 1.633.300 tỷ đồng.

Mức bội chi NSNN là 222.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Tổng mức vay của NSNN là 425.252 tỷ đồng.

Về sử dụng nguồn kinh phí còn lại và chuyển nguồn kinh phí thường xuyên của ngân sách Trung ương năm 2017: Cho phép sử dụng 10.380 tỷ đồng kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2017 để xử lý cho các nhiệm vụ:

Bù giảm thu cân đối ngân sách Trung ương là 5.894 tỷ đồng; hỗ trợ bù giảm thu cân đối ngân sách địa phương là 2.815 tỷ đồng; hỗ trợ một số địa phương thiếu nguồn thực hiện chính sách tiền lương là 1.671 tỷ đồng. Số kinh phí này quyết toán vào chi NSNN năm 2017.

Giao Chính phủ rà soát khoản kinh phí 12.254,9 tỷ đồng theo Tờ trình số 45/TTr-CP ngày 18/10/2018 của Chính phủ để sử dụng đến hết niên độ ngân sách năm 2018 và quyết toán vào NSNN năm 2018. Trường hợp không giải ngân hết, thực hiện hủy dự toán theo quy định…

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị quyết là thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do NSNN bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2019.

Hiếu Nguyễn