Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 3/10/2017 07:33

Điểm nhấn quan trọng trong các nội dung học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh

Điểm nhấn quan trọng trong các nội dung học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Đó là nhận xét của bà Nguyễn Thị Bích Hợp – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam về Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Bộ GD&ĐT tổ chức.

* Bà đánh giá như thế nào về Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Bộ GD&ĐT tổ chức?

- Bà Nguyễn Thị Bích Hợp: Tôi cho rằng, đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, là điểm nhấn quan trọng trong việc cụ thể hóa, làm sâu sắc hơn các nội dung học tập làm theo Bác đối với toàn Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc.

Bởi rất cần phải đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền thông qua các hình thức phong phú, sinh động thì mới thấm nhuần đầy đủ, rõ nét những quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, và chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại;

Xây dựng và phát triển đất nước; về đạo đức cách mạng; về giáo dục, đào tạo, về xây dựng Đảng; về tấm gương đạo đức tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội;

Về phong cách phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,...

Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam trong chuyến thăm và động viên cán bộ, coi thi tại  Hội đồng thi tại tỉnh Bắc Giang

* Tại Chi bộ Công đoàn Giáo dục Việt Nam, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/BCT ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được triển khai như thế nào – thưa bà?

- Bà Nguyễn Thị Bích Hợp: Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ GD&ĐT về triển khai Chỉ thị số 05-CT/BCT ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chi bộ cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên quán triệt, học tập chỉ thị, trong đó chi bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện; tổ chức sinh hoạt chuyên đề; chỉ đạo các tổ đảng và đảng viên đăng ký, lựa chọn nội dung học tập làm theo phù hợp với nhiệm vụ, có kế hoạch cá nhân để thực hiện nội dung đăng ký.

Chi bộ đã vận dụng các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác tập trung vào các nội dung trọng tâm, đó là: Tính chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; Ý thức trách nhiệm đối với vị trí công tác và nhiệm vụ được giao;

Tinh thần học tập, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác; Ý thức tổ chức, kỷ luật, chấp hành các quy định chung, thái độ trung thực, thẳng thắn, chân thành, xây dựng trong góp ý phê bình, tự phê bình; Tính gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, của cán bộ đảng viên;

Sự hợp tác, phối hợp giữa các bộ phận, cá nhân trong cơ quan để đảm bảo hoạt động của cơ quan có hiệu quả; Xây dựng cơ đoàn kết, văn hóa, văn minh. Đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05, gắn với việc đánh giá cán bộ đảng viên định kỳ, cuối năm và cuối nhiệm kỳ.

Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 và Chương trình hành động số 326-CTHĐ/ĐUB, Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 525-KH/ĐUB ngày 12/9/2017 về việc tổ chức Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó chi bộ cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã triển khai tích cực, tuyên truyền về mục đích, nội dung, thể lệ cuộc thi; giới thiệu, lựa chọn và đăng ký thí sinh tham dự Hội thi do Đảng ủy Bộ tổ chức.

* Vậy sau hội thi này, chi bộ Cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam tiếp tục triển khai và vận dụng Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào thực tiễn như thế nào –thưa bà?

- Bà Nguyễn Thị Bích Hợp: Sau Hội thi, chi bộ cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo, tăng cường các giải pháp để nâng cao chất lượng việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, vận dụng vào thực tiễn công tác công đoàn trong giai đoạn mới, toàn ngành đang triển khai thực hiện chủ trương đổi mới theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

Đặc biệt là thời điểm mà hệ thống công đoàn ngành Giáo dục có nhiều biến động về mô hình, nhiều cơ hội và thách thức mà yêu cầu thực tiễn đặt ra phải tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để đảm bảo hiệu quả và phù hợp;

Đồng thời góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn chi bộ và từng cán bộ, đảng viên, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, góp phần vào việc đổi mới lề lối, phong cách làm việc, ứng xử văn hóa văn minh;

Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, tiên phong, gương mẫu, chủ động đổi mới, sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Xin cảm ơn bà!

Minh Phong

Tin tiêu điểm