Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 14/11/2017 16:30

Đề xuất thành phố Hồ Chí Minh được quyết định mức thu nhập bình quân tăng thêm

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định mức thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý và mức lương phù hợp với các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt trong khả năng, phạm vi ngân sách của Thành phố.

Theo Dự thảo Nghị quyết “Về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh” – có nêu: Cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc TP. Hồ Chí Minh quản lý như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định các nhiệm vụ, quyền hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh được ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, không được ủy quyền các nhiệm vụ, quyền hạn đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ủy quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định mức thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý và mức lương phù hợp với các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt trong khả năng, phạm vi ngân sách của Thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, để phù hợp với đặc điểm của Thành phố.

Việc thực hiện các quy định này phải gắn với việc sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, cải cách tiền lương theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Minh Phong