Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 12/2/2019 19:24

Đẩy mạnh việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ

Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng là truyền thống tốt đẹp của các địa phương trên cả nướcHọc tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng là truyền thống tốt đẹp của các địa phương trên cả nước

GD&TĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 1085/VPCP-KGVX về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc tổng kết Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ, Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện việc rà soát sắp xếp tổ chức Hội Khuyến học Việt Nam các cấp bảo đảm tinh gọn, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời phù hợp với các quy định hiện hành về tổ chức Hội Khuyến học Việt Nam.

Các Bộ: NN&PTNT, VH-TT&DL phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam nghiên cứu, xem xét để lồng ghép danh hiệu “Gia đình học tập” trong tiêu chí công nhận các đơn vị đạt danh hiệu “Nông thôn mới”, “Gia đình văn hóa” theo quy định.

T.T