Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 22/6/2015 15:40

Cần Thơ: Triển khai chính sách tinh giản biên chế

GD&TĐ - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn; Chủ tịch Hội đặc thù cấp thành phố; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Giám đốc Công ty Cổ phần (có phần vốn nhà nước) phối hợp với cấp ủy, tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức triển khai, quán triệt Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và quy định, hướng dẫn có liên quan của các cơ quan có thẩm quyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, tổ chức và đơn vị mình quản lý.

Các cơ quan đơn vị căn cứ các quy định về chính sách tinh giản biên chế, xây dựng đề án, kế hoạch tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị mình theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ thị yêu cầu, trong tổ chức thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, theo quy định của pháp luật và công khai đề án, kế hoạch, danh sách đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế; phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền.

Ngoài ra, đối với các đơn vị sự nghiệp, các hội được giao biên chế, Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Công ty Cổ phần (có phần vốn nhà nước) chủ động bố trí nguồn kinh phí để giải quyết tinh giản biên chế theo quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 13 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Sở Nội vụ được giao trách nhiệm đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định.

Quốc Ngữ