Cắm mốc 1.045km đường biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia

VK - 18:09 09/01/2020
Cột mốc chính 232 ở cửa Khẩu Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp (ITN) Cột mốc chính 232 ở cửa Khẩu Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp (ITN)

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2019 đã hoàn thành công tác kỹ thuật đo đạc, bản đồ về phân giới, cắm mốc tuyến biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia, phục vụ ký văn kiện “Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005” và “Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia” tháng 10/2019.

Đến nay, hai bên đã hoàn thành phân giới, cắm mốc đối với 1.045km đường biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, xây dựng được 315 cột mốc chính, 1.511 cột mốc phụ và 221 cọc dấu để tiến tới mục tiêu hoàn thành 100% khối lượng trên toàn tuyến.

Việc hoàn thành phân giới, cắm mốc góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh của đất nước.

VK

Bình luận của bạn đọc