Bản in

Thời sự

Thứ Bảy, 5/5/2018 11:12

Bộ GD&ĐT liên tục tăng hạng chỉ số cải cách hành chính

Bộ GD&ĐT liên tục tăng hạng chỉ số cải cách hành chính

GD&TĐ - Mấy năm gần đây, Bộ GD&ĐT liên tục tăng hạng về chỉ số cải cách hành chính.

Công bố của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, năm 2017, chỉ số cải cách hành chính Par Index của Bộ GD&ĐT đạt 80,01/100 điểm, xếp thứ 11/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ, tăng 4 bậc so với năm 2016. So với năm 2015, chỉ số này tăng 5 bậc, so với năm 2014, tăng lên 7 bậc.

Với kết quả này, Bộ GD&ĐT được xếp vào nhóm thứ nhất – nhóm đạt kết quả chỉ số cái cách hành chính trên 80%. Nằm trong nhóm này cùng với Bộ GD&ĐT còn có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chỉ số tổng hợp - PAR INDEX 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ:

Xếp hạng

Các bộ, cơ quan ngang bộ

Điểm

thẩm định

Điểm điều tra xã hội học

Chỉ số tổng hợp – PAR INDEX 2017

 

1.

 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

60.08

32.28

92.36

 

2.

 

Bộ Thông tin và Truyền thông

58.00

28.13

86.13

 

3.

 

Bộ Tài chính

53.94

30.47

84.42

 

4.

 

Bộ Tư pháp

55.83

28.09

83.93

 

5.

 

Bộ Công Thương

56.75

26.84

83.59

 

6.

 

Bộ Ngoại giao

53.16

29.75

82.92

 

7.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

53.58

28.81

82.40

 

8.

 

Bộ Khoa học và Công nghệ

54.90

25.70

80.60

 

9.

 

Bộ Nội vụ

51.78

28.76

80.54

 

10.

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

50.94

29.08

80.02

 

11.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

53.14

26.86

80.01

 

12.

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

50.74

29.26

80.00

 

13.

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

51.50

27.24

78.74

 

14.

 

Bộ Giao thông vận tải

50.22

27.67

77.88

 

15.

 

Thanh tra Chính phủ

50.54

24.64

75.18

 

16.

 

Bộ Xây dựng

44.50

28.15

72.65

 

17.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

46.99

25.62

72.61

 

18.

 

Bộ Y Tế

45.69

26.71

72.40

 

19.

 

Ủy ban Dân tộc

45.49

26.64

72.13

Trung bình

79.92

Đặc biệt, kết quả điểm số và chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính của Bộ GD&ĐT năm 2017 xếp thứ 4/19 với 14,13/16 điểm (88,34%) (năm 2016, Bộ GD&ĐT xếp thứ 8 trong chỉ số thành phần này).

Giá trị trung bình của lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính năm 2017 của các bộ đạt 76.30%. Có 9 bộ đạt kết quả chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính trên mức giá trị trung bình đạt được của 19 bộ, trong đó có Bộ GD&ĐT

Kết quả điểm số và Chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ:

Xếp hạng

Các bộ, cơ quan ngang bộ

Cải cách TTHC

(Điểm tối đa 16)

Chỉ số thành phần cải cách TTHC (%)

 

1.

 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

14.93

93.33

 

2.

 

Bộ Ngoại giao

14.35

89.71

 

3.

 

Bộ Thông tin và Truyền thông

14.29

89.31

 

4.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

14.13

88.34

 

5.

 

Ủy ban Dân tộc

14.03

87.71

 

6.

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

14.03

87.66

 

7.

 

Thanh tra Chính phủ

14.00

87.48

 

8.

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

13.94

87.14

 

9.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12.85

80.31

 

10.

 

Bộ Khoa học và Công nghệ

11.94

74.64

 

11.

 

Bộ Tư pháp

11.42

71.37

 

12.

 

Bộ Tài chính

11.29

70.53

 

13.

 

Bộ Giao thông vận tải

11.20

70.01

 

14.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

11.14

69.65

 

15.

 

Bộ Công Thương

10.94

68.35

 

16.

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

10.83

67.67

 

17.

 

Bộ Nội vụ

9.51

59.44

 

18.

 

Bộ Xây dựng

9.17

57.30

 

19.

 

Bộ Y Tế

7.96

49.78

Giá trị trung bình

12.21

76.30%

Về chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Bộ GD&ĐT đạt 11,39/13 điểm (87,59%), xếp thứ 5/19. Được biết, giá trị trung bình của chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đạt 81.11% và có đến 10 Bộ không đạt mức trung bình này.

Kết quả điểm số và Chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

Xếp hạng

Các bộ, cơ quan ngang bộ

Cải cách tổ chức bộ máy HCNN

(Điểm tối đa 13)

Chỉ số thành phần cải cách

tổ chức bộ máy HCNN (%)

 

1.

 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

12.29

94.55

 

2.

 

Bộ Tài chính

12.11

93.19

 

3.

 

Bộ Nội vụ

11.50

88.49

 

4.

 

Bộ Thông tin và Truyền thông

11.46

88.16

 

5.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

11.39

87.59

 

6.

 

Bộ Khoa học và Công nghệ

11.04

84.94

 

7.

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

10.94

84.17

 

8.

 

Bộ Ngoại giao

10.82

83.23

 

9.

 

Bộ Xây dựng

10.61

81.60

 

10.

 

Ủy ban Dân tộc

10.47

80.57

 

11.

 

Bộ Tư pháp

10.46

80.46

 

12.

 

Bộ Giao thông vận tải

10.44

80.28

 

13.

 

Bộ Công Thương

10.30

79.22

 

14.

 

Thanh tra Chính phủ

9.86

75.84

 

15.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9.80

75.36

 

16.

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9.55

73.48

 

17.

 

Bộ Y Tế

9.41

72.40

 

18.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

9.05

69.62

 

19.

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

8.83

67.91

Giá trị trung bình

10.54

81.11%

Như vậy, có thể nói, năm 2017, cải cách hành chính của Bộ GD&ĐT tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận. Bộ GD&ĐT đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Bộ GD&ĐT theo thẩm quyền cũng đã đẩy mạnh triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật theo kế hoạch; ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trong phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước.

Công tác thông tin, tuyên truyền về những chính sách, mô hình cải cách mới cũng như những hạn chế, bất cập trong thực hiện cải cách hành chính cũng được Bộ GD&ĐT chú trọng đẩy mạnh, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường sự tham gia phản biện, đóng góp ý kiến của người dân, tổ chức trong quá trình xây dựng và tổ chức thực thi chính sách.

Hiếu Nguyễn