Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 10/6/2015 16:36

Bỏ chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng

Bỏ chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng

GD&TĐ - Thủ tướng quyết định thực hiện bãi bỏ chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới quy định tại khoản 1 Điều I Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới đã bố trí trong dự toán cân đối ngân sách địa phương để tăng nguồn thực hiện các chính sách an sinh xã hội ở địa phương. 

Trường hợp địa phương đã hỗ trợ người dân thực hiện chính sách hỗ trợ dầu thắp sáng năm 2015 cho các hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới theo Quyết định số 289/QĐ-TTg thì không thu hồi số kinh phí đã hỗ trợ. 

Trước đó, ngày 18/03/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 289/QĐ-TTg về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân. 

Trong đó, Quyết định quy định "Cấp bằng tiền tương đương 5 lít dầu hỏa/năm (dầu thắp sáng) cho các hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới". 

Đồng thời, ngày 19/12/2011, Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định số 2409/QĐ-TTg quy định các hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia được hỗ trợ tiền điện mức 30.000 đồng/hộ/tháng.

Theo các cơ quan chức năng, việc thực hiện hỗ trợ đồng thời 2 chính sách trên, dẫn đến các hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách là hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới được hưởng cả 2 chế độ (hỗ trợ 5 lít dầu hỏa thắp sáng/hộ/năm, tương đương 113.150 đồng/hộ/năm; hỗ trợ tiền điện 30.000đ/hộ/tháng, tương đương 360.000đồng/hộ/năm). 

Qua kiểm tra cho thấy các địa phương thực hiện chưa thống nhất, có địa phương thực hiện đồng thời cả 2 chính sách (vừa hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng nơi không có điện lưới, vừa hỗ trợ tiền điện), có địa phương chỉ thực hiện hỗ trợ tiền điện, không hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng nơi không có điện lưới.

Từ tình hình trên, để thống nhất và tránh trùng lắp việc thực hiện chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho hộ nghèo ở những nơi đã thực hiện Quyết định số 2409/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, các Bộ, ngành liên quan đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định bãi bỏ chính sách hỗ trợ 05 lít dầu hỏa thắp sáng/hộ/năm cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ chính sách, hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới theo Quyết định số 289/QĐ-TTg.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ