Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 8/9/2017 06:10

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 99/2014/NĐ-CP và nhóm nghiên cứu giảng dạy

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 99/2014/NĐ-CP và nhóm nghiên cứu giảng dạy

GD&TĐ - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn 3980/BGDĐT-KHCNMT
 đề nghị các cơ sở giáo dục Đại học báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 99 và nhóm nghiên cứu – giảng dạy.

Theo đó, Giám đốc các đại học, Học viện, Hiệu trưởng các trường Đại học phải đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị định 99; Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 99; Kiến nghị, đề xuất cụ thể những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Nghị định 99 (nếu có) theo tinh thần tự chủ giáo dục đại học.

Nhóm nghiên cứu – giảng dạy

Số lượng các nhóm nghiên cứu – giảng dạy đã thành lập, cơ chế quản lý, cơ chế hợp tác trong và ngoài đơn vị. Nội dung hoạt động, Hướng nghiên cứu, điều kiện cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm (Phụ lục 1).

Kết quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu – giảng dạy, đánh giá kết quả đạt được về khoa học, đào tạo, hiệu quả kinh tế xã hội; những thuận lợi, khó khăn; kiến nghị và đề xuất.

Báo cáo của các cơ sở giáo dục đại học xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội và bản mềm theo địa chỉ: vukhcns@moet.edu.vnvukhcns@moet.gov.vn trước ngày 01/10/2017.

Theo Bộ GD&ĐT