Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 9/11/2018 15:57

Bãi bỏ ngay quy hoạch vùng tỉnh có thể gây tác động khó lường

Bãi bỏ ngay quy hoạch vùng tỉnh có thể gây tác động khó lường

GD&TĐ - Việc bãi bỏ ngay quy hoạch vùng tỉnh, hiện chưa có thời gian và căn cứ để tích hợp vào quy hoạch tỉnh sẽ có thể gây ra các tác động phức tạp về kinh tế, xã hội mà chưa thể lường hết được.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch do ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội – trình bày chiều 9/11 cho biết: Dự thảo Luật quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, bao gồm quy hoạch xây dựng tỉnh theo pháp luật về xây dựng là hoàn toàn phù hợp với Luật Quy hoạch 2017.

Quy hoạch xây dựng tỉnh là sự cụ thể hóa của quy hoạch tỉnh về mặt kỹ thuật chuyên ngành, nó không ngang cấp với quy hoạch tỉnh và hiện là cơ sở pháp lý quan trọng về mặt kinh tế, kỹ thuật đối với các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch vùng liên huyện…

Sau khi quy hoạch tỉnh được lập theo quy định của Luật Quy hoạch 2017, nếu quy hoạch xây dựng tỉnh có nội dung không phù hợp với quy hoạch tỉnh thì thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch 2017 “Trường hợp nội dung của quy hoạch đó không phù hợp với quy hoạch cao hơn đã được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật này thì phải điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch cao hơn”.

Cũng theo báo cáo trên, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh (nay là quy hoạch xây dựng tỉnh theo dự thảo Luật sửa đổi) đã được triển khai thực hiện rộng rãi.

Cụ thể: đã có 58 quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, 05 quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, có 15 địa phương đang tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, trong đó có 06 nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt và có 02 đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.

Như vậy việc bãi bỏ ngay quy hoạch vùng tỉnh, hiện chưa có thời gian và căn cứ để tích hợp vào quy hoạch tỉnh sẽ có thể gây ra các tác động phức tạp về kinh tế, xã hội mà chưa thể lường hết được.

Ngoài ra, với điều kiện hiện tại của nước ta, việc lập quy hoạch theo phương pháp tích hợp như một số nước tiên tiến có điều kiện kinh tế phát triển thì cần có thời gian.

Việc bỏ quy hoạch xây dựng tỉnh (quy hoạch xây dựng vùng tỉnh) để thay thế bằng quy hoạch tỉnh cũng chưa nhận được sự đồng tình của các chuyên gia, các hiệp hội chuyên ngành…

Hiếu Nguyễn

Tin tiêu điểm