Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 26/1/2018 06:28

Bắc Ninh: Thí điểm thành lập BQL An toàn thực phẩm

Bắc Ninh: Thí điểm thành lập BQL An toàn thực phẩm

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 123/QĐ-TTg thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh (Ban Quản lý) là cơ quan thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh thực hiện chức năng giúp UBND tỉnh tổ chức thực thi pháp luật và thực hiện chức năng, thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm. UBND tỉnh Bắc Ninh quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý.

Ban Quản lý có Trưởng ban và không quá 3 Phó Trưởng ban. Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý gồm 3 phòng chuyên môn, 5 Đội Thanh tra, 1 đơn vị sự nghiệp công lập.

Biên chế Ban Quản lý bao gồm biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do UBND tỉnh Bắc Ninh tự cân đối trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh Bắc Ninh được cấp có thẩm quyền giao; bảo đảm không tăng biên chế.

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý do UBND tỉnh Bắc Ninh quy định cụ thể. Thời gian thực hiện thí điểm 3 năm kể từ ngày 23/1/2018. Sau thời gian thí điểm, UBND tỉnh Bắc Ninh tiến hành đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Minh Phong