Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững

Kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững

GD&TĐ - Theo báo cáo giám sát của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018” dẫu đã đạt mục tiêu nhưng kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, chất lượng giảm nghèo chưa cao...