ĐHQH Hà Nội

Chuyển biến tích cực từ cấp vi mô đến vĩ mô đối với đổi mới Giáo dục

Chuyển biến tích cực từ cấp vi mô đến vĩ mô đối với đổi mới Giáo dục

GD&TĐ - Dưới sự nỗ lực triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW từ cấp Trung ương đến địa phương và các cơ sở giáo dục, nhà giáo, ghi nhận sự chuyển biến tích cực ở cấp vĩ mô của toàn hệ thống, toàn xã hội như sự thay đổi về chính sách, điều chỉnh và bổ sung văn bản pháp quy, đến cấp vi mô trong nhận thức của mỗi người dân, giáo viên, người học về sự cần thiết và những hành động cụ thể cần thực hiện để đổi mới giáo dục.

Tin tiêu điểm