vữa rơi 3 học sinh Trường Tiểu học Lý Học bị thương