vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến phía Bắc Khánh Hòa