tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tạm dừng sáp nhập sở, ngành

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tạm dừng sáp nhập sở, ngành

GD&TĐ - Để sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn theo tinh thần Nghị quyết số 18, Kết luận 34 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tạm dừng việc sáp nhập các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (sở, ngành), cấp huyện (phòng, ban).