tràn dầu

Bọt gỗ xốp xử lý tràn dầu

Bọt gỗ xốp xử lý tràn dầu

Tràn dầu trên biển là sự cố gây ô nhiễm môi trường. Chất thải từ nông nghiệp, lâm nghiệp cũng là điều làm các nhà khoa học môi trường quan tâm, giải pháp là dùng chất thải này khắc chế chất thải kia.