tiếp cận năng lực

Đánh giá HS theo hướng tiếp cận năng lực: Đòi hỏi tất yếu

Đánh giá HS theo hướng tiếp cận năng lực: Đòi hỏi tất yếu

GD&TĐ - Các trường phổ thông hiện nay chỉ tập trung vào đánh giá kết thúc chứ chưa chú ý đến quá trình. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới GDPT hướng đến phát triển năng lực người học, bên cạnh nội dung, phương pháp giảng dạy không thể không đổi mới kiểm tra đánh giá.