thầy bói

Xem đường tuổi tác

Xem đường tuổi tác

Đi xem bói, đặt lễ xong, bà cụ cung kính nói với lão thầy bói: "Thưa thầy! Tôi muốn xem về đường tuổi tác. Thầy xem tôi có thể thọ được bao nhiêu?"