thu nhập thấp

Indonesia: Chìa khóa giải quyết bất bình đẳng trong giáo dục

Indonesia: Chìa khóa giải quyết bất bình đẳng trong giáo dục

GD&TĐ - Năm 2002, Hiến pháp của Indonesia đã được sửa đổi để bắt buộc chính quyền trung ương và địa phương dành ít nhất 20% ngân sách cho GD. Điều này đã giúp cải thiện khả năng tiếp cận GD cho người học. Tuy nhiên, khoảng cách về sự tham gia của nhà trường, cũng như chất lượng GD giữa các khu vực, hay giữa các nhóm kinh tế - xã hội khác nhau, vẫn còn khá lớn.