rút văn bản về không tổ chức các hoạt động Noel trong trường học