quyết số 29-NQ/TW

Tiền đề cho năm học mới

Tiền đề cho năm học mới

GD&TĐ - Năm học 2018 - 2019 qua đi với nhiều dấu ấn. Những kết quả quan trọng đạt được, bài học rút ra từ thực tiễn sẽ là tiền đề quan trọng để toàn ngành tự tin bước vào năm học mới với những nhiệm vụ quan trọng: Tiếp tục tập trung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; hoàn thành các điều kiện để triển khai chương trình, sách giáo khoa mới từ năm học 2020 - 2021; triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua…