năm 2030 không còn hộ đói

Đến năm 2030 sẽ không còn hộ dân tộc bị đói

Đến năm 2030 sẽ không còn hộ dân tộc bị đói

GD&TĐ - Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021- 2025 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp mới đây đã đề cập đến những mục tiêu quan trọng. Đặc biệt, đề án cũng nêu những giải pháp, cơ chế đặc thù để đạt và hoàn thành tốt những mục tiêu đã đề ra.