ngáo đá

TP.HCM sẽ rà soát người nghiện ma túy đá

TP.HCM sẽ rà soát người nghiện ma túy đá

Trong năm 2019, TP.HCM sẽ tăng cường rà soát, phân loại và quản lý người nghiện ma túy, đặc biệt là người nghiện ma túy đá, đẩy mạnh công tác cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về tệ nạn ma túy.