hội thảo về Nghiên cứu và ứng dụng trong Công nghệ sinh học