hàng trăm cây hoa sữa ở phố trích sài bị chặt ngọn