hoạn nạn

Đề xuất xây dựng cơ chế hỗ trợ nhà ở cho giáo viên trẻ

Đề xuất xây dựng cơ chế hỗ trợ nhà ở cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Công đoàn giáo dục Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.