bồi thường về thu hồi đất

Quy định cụ thể việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề khi thu hồi đất

Quy định cụ thể việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề khi thu hồi đất

GD&TĐ - Việc bồi thường về đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật; quy định cụ thể việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nhằm đảm bảo sinh kế cho người dân sau khi thu hồi đất.