bồi dưỡng giáo viên cốt cán

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán - Đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán - Đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

GD&TĐ - Trong quá trình đổi mới, cải cách giáo dục thì chất lượng đội ngũ giáo viên là một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định sự thành công. Việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán cũng trở thành đòi hỏi không thể thiếu nhằm hỗ trợ nâng chất đội ngũ nhà giáo. 

Tin tiêu điểm