các loại cơ sở giáo dục

Làm rõ về các loại cơ sở giáo dục

Làm rõ về các loại cơ sở giáo dục

GD&TĐ -  Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội có báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), trong đó có nội dung liên quan đến các loại cơ sở giáo dục.