chấp nhận làm chuyện này với con từ khi sinh ra để đánh đổi quyền lực