chính phủ điện tử

Ngân hàng Thế giới sẵn sàng giúp Việt Nam đào tạo cán bộ

Ngân hàng Thế giới sẵn sàng giúp Việt Nam đào tạo cán bộ

Trong đào tạo nhân lực, Ngân hàng Thế giới (WB) sẵn sàng giúp Việt Nam đào tạo nhân lực trong trường đại học và đưa đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện hệ thống về Chính phủ điện tử sang học tập để thực hiện nhiệm vụ suôn sẻ và hiệu quả.