Tổng điều tra dân số và nhà ở; Tiểu học; THCS; 95.8%; Dân số; Tuổi đi học