Tào Tháo

2 bữa cơm làm thay đổi cục diện Tam Quốc

2 bữa cơm làm thay đổi cục diện Tam Quốc

Nếu không bị mắc mưu của Lưu Bị và Chu Du trong hai bữa tiệc này, có lẽ Tào Tháo đã nắm trong tay cơ hội nhất thống thiên hạ, lịch sử Tam Quốc cũng sẽ diễn biến hoàn toàn khác.