Phát hiện

Cuộc sống muôn màu

Cuộc sống muôn màu

 Mặc dù người Neanderthal đã tuyệt chủng hàng chục nghìn năm trước, nhưng ảnh hưởng của họ đối với người hiện đại vẫn còn rõ nét: