Nỗ lực giảm thiểu

Nỗ lực giảm thiểu bạo lực học đường: Trách nhiệm của cả cộng đồng

Nỗ lực giảm thiểu bạo lực học đường: Trách nhiệm của cả cộng đồng

GD&TĐ - Giảm thiểu hành vi bạo lực học đường nói riêng, bạo lực trong xã hội nói chung không chỉ là trách nhiệm của giáo viên, nhà trường mà là của cả cộng đồng xã hội, những người xung quanh có tương tác trực tiếp hay gián tiếp với trẻ, đặc biệt là gia đình. Đó là quan điểm của nhóm nghiên cứu đề tài “Mô hình gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống học sinh, sinh viên” do Trường ĐHSP Hà Nội thực hiện.

Nỗ lực giảm thiểu bạo lực học đường

Nỗ lực giảm thiểu bạo lực học đường

GD&TĐ - Xây dựng các mối quan hệ tích cực, trong đó có quan hệ giữa gia đình, nhà trường với người học; quan hệ phối hợp giữa Bộ GD&ĐT với UBND tỉnh/thành phố và các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương... là giải pháp quan trọng được nhóm nghiên cứu đề tài “Xây dựng môi trường GD an toàn, lành mạnh, thân thiện trong các cơ sở GD mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới GD” đưa ra nhằm giảm thiểu bạo lực học đường (BLHĐ).