Hội thảo phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số châu á