Hướng di chuyển của bão số 3 chủ yếu là Tây Tây Bắc