HUFI

Công nghệ sinh học, ngành học phù hợp xu thế cuộc CMCN 4.0

Công nghệ sinh học, ngành học phù hợp xu thế cuộc CMCN 4.0

GD&TĐ - Ứng dụng của công nghệ sinh học (CNSH) ở Việt Nam hiện nay phát triển trong nhiều lĩnh vực của đời sống như; nông nghiệp, thực phẩm, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi và môi trường. Vì vậy nhu cầu nhân lực ngành này trong tương lai dự báo là rất lớn, khi Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, nuôi trồng và chế biến.