Khổng Minh

Tiên tri của Gia Cát Lượng về vận mệnh Trung Quốc

Tiên tri của Gia Cát Lượng về vận mệnh Trung Quốc

Trí tuệ tinh thông, tài năng lỗi lạc lẫn lòng trung hiếu sắt son của Khổng Minh luôn được hậu thế tôn vinh, trân trọng. Sử sách ghi nhận ông là một nhà chính trị, quân sự, chiến lược, ngoại giao tài ba, kiệt xuất thời Tam quốc.